ریاضی = زندگی

ریاضی هفتم، هشتم، نهم

ریاضی = زندگی

ریاضی هفتم، هشتم، نهم

ریاضی = زندگی

این وبلاگ جهت ارتباط با دانش آموزان پایه هفتم، هشتم و نهم طراحی شده است.

ساعت


ساعتساعتزاویه

زاویه

زاویهترتیب عملیات

ترتیب عملیات
مثالی از ترتیب عملیات

حروف الفبای یونانی


حروف الفبای یونانیمساحت و محیط شکل ها به صورت جبری

مساحت و محیط شکل ها به صورت جبری


اعداد گنگ


اعداد گنگ
مجموعه ی اعداد حقیقی


مجموعم ی اعداد حقیقی


اعداد گویا و گنگمجموعه حقیقی


نمودار ون همه مجموعه های معروف.PNG


تبدیل واحد

لیتر


نماد علمی

نماد علمی
اتحاد مربع دو جمله ای

اتحاد مربع پسندیده.jpg


مربع دو جمله ای اسدی.jpgاتحاد مربع کامدین


اتحاد جمله مشترک

جمله مشترک کامدین
محاسبه هر ریشه از هر عدد توان دار

جذر یک عبارت به توان 2
فرمول معادله خط ( داشتن شیب و یک نقطه از خط )

معادله خط
شیب خط

شیب خطتجزیه ( تبدیل به ضرب )

تجزیهحجم های هندسی

۲۰۱۷۰۵۱۴_۱۰۵۴۰۹.jpgحروف مهم در هندسه

۲۰۱۷۰۵۱۴_۱۰۵۴۳۵.jpg